Виберіть мову

+38 (096) 27 47 317 juristlviv@i.ua

Юридичний супровід бізнесу

супровід підприємствЮридичний супровід бізнесу на сьогоднішній день є одним з головних фактором при супроводі підприємств. Це обумовлено тим, що при порушенні правових норм для юридичної особи настає юридична відповідальність, що може бути затратно, збитково і призвести до банкрутства.

Супровід підприємств

Щоб уникнути подібного випадку, потрібен грамотний супровід підприємств, юридична підтримка з боку досвідченого юриста. Тому в супроводі підприємства зацікавлена ​​більшість власників великих компаній, адже це, насамперед, юридична безпека, яка допоможе зменшити фінансові ризики і уникнути збитків.

Юридичний супровід бізнесу

При юридичному супроводі бізнесу фахівець надає наступні послуги:
Надання консультацій з питань правильного застосування і тлумачення юридичних норм у сфері цивільних, трудових, податкових і корпоративних правовідносин;
— Розробка та укладення договорів, їх аналіз, ведення претензійної роботи, підписання протоколу розбіжностей та інших угод;
— Ведення переговорів з партнерами, вирішення конфліктних ситуацій юридичного характеру;
— Врегулювання питань дебіторської / кредиторської заборгованості в досудовому порядку;
— Робота з корпоративною документацією компанії, внесення пропозицій щодо зміни первинної документації.
Юридичний супровід бізнесу можливий шляхом прийняття на роботу в штатний розклад юриста або ж періодично користуватися послугами кваліфікованого юриста.
Другий варіант оптимальний і менш витратний для підприємства з точки зору оподаткування.

Як кваліфікований адвокат Квак Вадим Васильович надає наступні послуги з юридичного супроводу бізнесу:
— Юридичної підтримки підприємства при укладанні договорів;
— Надання юридичних оцінок, які стосуються функціонування підприємства;
Врегулювання трудових спорів;
— Врегулювання суперечок по кредитній заборгованості контрагентів;
Аналіз корпоративної документації.

Сопровождение предприятий

Чтобы избежать подобного случая, нужен грамотный сопровождение предприятий, юридическая поддержка со стороны опытного юриста. Поэтому в сопровождении предприятия заинтересовано большинство владельцев крупных компаний, ведь это, прежде всего, юридическая безопасность, которая поможет уменьшить финансовые риски и избежать убытков.

Юридическое сопровождение бизнеса

При юридическом сопровождении бизнеса специалист предоставляет следующие услуги:
— Предоставление консультаций по вопросам правильного применения и толкования юридических норм в сфере гражданских, трудовых, налоговых и корпоративных правоотношений;
— Разработка и заключение договоров, их анализ, ведение претензионной работы, подписание протокола разногласий и других сделок;
— Ведение переговоров с партнерами, решение конфликтных ситуаций юридического характера;
— Урегулирование вопросов дебиторской / кредиторской задолженности в досудебном порядке;
— Работа с корпоративной документацией компании, внесение предложений по изменению первичной документации.
Юридическое сопровождение бизнеса возможно путем принятия на работу в штатное расписание юриста или периодически пользоваться услугами квалифицированного юриста.
Второй вариант оптимальный и менее затратный для предприятия с точки зрения налогообложения.

Как квалифицированный адвокат Квак Вадим Васильевич предоставляет следующие услуги по юридическому сопровождению бизнеса:
— Юридической поддержки предприятия при заключении договоров;
— Предоставление юридических оценок, касающихся функционирования предприятия;
— Урегулирование трудовых споров;
— Урегулирование споров по кредитной задолженности контрагентов
— Анализ корпоративной документации.